Tancar
#SCSF23

Informació general

Titularitat del portal

FIRA BARCELONA amb domicili a Barcelona, Avinguda Reina Mº Cristina s/n i amb CIF Q-0873006-A, inscrita al Registre Oficial de Fires de Catalunya, al foli 7, Llibre 1, és la titular del portal firabarcelona.test (d’ara en endavant, el Portal) i el posa a disposició dels usuaris d’internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els serveis, congressos, salons i fires de la FIRA, així com permetre la prestació de serveis a través del Portal.

Comunicació dels noms de domini de FIRA als Registres corresponents

FIRA declara haver comunicat al Registre de Fires els noms de domini actualment en ús en compliment del que es disposa a l'article 9 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Condicions Generals d’Utilització i Acceptació de les mateixes

Les presents condicions generals d'utilització del portal, juntament amb les condicions generals de contractació dels serveis que es prestin en el mateix, així com altres condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis de FIRA BARCELONA i la regulació de l'ús del Portal.

La navegació i la utilització dels serveis del portal suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d'utilització, de les condicions generals de contractació i d’altres condicions que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de FIRA.

FIRA podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals, així com les condicions generals de contractació i les condicions generals que s'incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions en el portal a fi que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris.

Condicions Generals d’Utilització del portal

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

1.1.- En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals 679/2016 del 27 d'abril, l'Usuari accepta la inclusió de les dades recaptades durant la navegació pel Portal o proporcionades mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari que en ell es trobi, així com els derivats de les eventuals relacions comercials que puguin generar-se. Durant el procés de recollida de dades, i en aquell lloc del Portal en el qual se sol·licitin els mateixos, l'Usuari serà convenientment informat mitjançant un enllaç o mitjançant la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades per a la prestació de serveis, així com dels presents drets.

1.2.- Drets de l'Usuari: l'Usuari podrà exercitar, sobre les dades recaptades, els drets reconeguts en el referit reglament Europeu 679/2016 i en particular els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o supressió de dades i oposició, així com el de portabilitat i limitació del tractament en el seu cas.

L'exercici dels drets anteriorment indicats es pot fer per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport; davant FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA amb domicili a Av. Reina Mª Cristina s/n 08004 Barcelona, Departament CRM Serveis de Màrqueting, o per correu electrònic, a l'adreça datos@firabarcelona.test o datos.alimentaria@alimentaria.test, amb la mateixa documentació que per correu postal.

Per a qualsevol consulta sobre el tractament de les seves dades, pot posar-se en contacte amb la nostra DPO a dpo@firabarcelona.test

Així mateix, vostè pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

1.3.- Mesures de seguretat: d'acord amb l'article 25.2 del referit Reglament Europeu FIRA BARCELONA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries.

1.4.- Cookies: l'ús de cookies a través del Portal es regirà pel que s'estableix en la Política de Cookies, accessible en tot moment des del Portal, formant part del present Avís Legal.

Propietat Industrial i Intel·lectual. Política d'enllaços

2.1.- Tots els continguts inclosos dins el Portal, i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual de la FIRA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió en el Portal. Queda per tant prohibida qualsevol utilització i/o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de la FIRA.

2.2.- FIRA no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que poguessin derivar-se de la inclusió en el Portal de marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyent a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos en incloure'ls en el Portal.

2.3.- En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una autorització o que s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret, i en concret, de l'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de FIRA o dels titulars corresponents.

La utilització de les marques de la FIRA per part dels expositors en els salons corresponents en els seus catàlegs, fullets, documentació comercial, pàgina web o de qualsevol altra forma haurà de ser expressament autoritzada per FIRA.

2.4. No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra web sense el consentiment previ i exprés de la FIRA.

Els enllaços que s'estableixin hauran de fer-se a la pàgina principal de la FIRA, o en el seu cas, a aquella que la pròpia FIRA estableixi, sent aquest enllaç absolut i complet de manera que porti a l'Usuari al lloc de la FIRA, que haurà d'ocupar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal.

2.5. FIRA no serà responsable del contingut de les pàgines web de destí que s'estableixin mitjançant vincles en el Portal, ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en les quals aquestes pàgines poguessin incórrer.

Responsabilitat de FIRA BARCELONA

L'Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal i dels seus serveis es realitza sota la seva completa responsabilitat.

FIRA únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui sofrir a conseqüència de la utilització del portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de FIRA.

No obstant això, FIRA declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l'Usuari.

Obligacions de l’Usuari

L'Usuari s'obliga a utilitzar els continguts del portal de manera diligent, correcta i lícita, i es compromet a abstenir-se de:

a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l'ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb la corresponent autorització del seu titular.

c) Utilitzar els continguts del portal per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Comunicacions comercials

FIRA podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que es trobi vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, serà degudament recaptat el consentiment de l'Usuari.

L'Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a FIRA dirigint un correu electrònic a l'adreça: datos@firabarcelona.test.

Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l'Usuari i el titular del Portal es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, la FIRA i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En tot cas seran aplicables les normes de l'Ordenament Jurídic Espanyol.

Condicions generals de contractació

1.- Les presents Condicions Generals de Contractació, junt amb les condicions particulars que en el seu cas s'estableixin, regularan expressament les relacions sorgides entre FIRA BARCELONA i els expositors que contractin els serveis oferts a través del Portal.

2.- Les presents Condicions Generals han estat elaborades d'acord amb el que es disposa en, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014 de 27 de Març, la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista i, en el seu cas, per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

3.- La prestació de qualsevol dels serveis del Portal suposa l'acceptació de l'Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del Portal i de les Condicions Particulars que regeixin la prestació del servei.

4.- FIRA BARCELONA informa que els tràmits per a efectuar la prestació dels serveis oferts són aquells descrits en les presents condicions i aquells que s'indiquin en pantalla que es refereixi a cada servei concret, de manera que l'Usuari tingui accés a aquesta informació de manera veraç, eficaç i complet amb una antelació mínima de tres dies a la contractació del servei i declarant aquest Usuari que coneix i accepta aquests tràmits com a necessaris per a obtenir la prestació del corresponent servei.

5.- Tota la informació proporcionada a FIRA durant els processos de contractació serà emmagatzemada de manera que l'Usuari podrà sol·licitar informació referent a les operacions efectuades per ell dins dels 3 mesos anteriors i sempre prèvia petició per e-mail dirigida a FIRA.

6.- Per a poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través del present Portal, FIRA podrà proporcionar a l'Usuari un nom d'Usuari i un “Password” o contrasenya. El Nom d'Usuari i Password facilitats són elements identificadors que habiliten l'Usuari per a accedir als Serveis del Portal i tenen caràcter personal i intransferible. FIRA podrà realitzar modificacions previ avís a l'Usuari, i en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

7.- Tots els mitjans tècnics que siguin necessaris per a accedir al Portal i a la prestació de serveis de FIRA seran per compte exclusiu de l'Usuari, així com tots els impostos o despeses d'un altre tipus als quals la prestació de serveis donés lloc.

8.- Els contractes subscrits a través del present Portal es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no recollit en les presents condicions en matèria d'interpretació, validesa i execució.

No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, la FIRA i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.